Закони

Закон о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.89/13)

Закон о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС, бр. 40/13)

Закон о заштити животне средине (Сл. глаcник РС, бр. 71/12)

Закон о јавним набавкама ( Сл. гласник РС. 39/14 )