Laws

Zakon o javnim putevima (Sl. glasnik RS, br.89/13)

Zakon o uređenju prostora i građenja(Sl. glasnik RS, br. 40/13)

Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glacnik RS, br. 71/12)

Zakon o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS. 39/14 )