Чланом 18. став 1. тачка в) Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13) прописано је да је дјелатност Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, између осталог, обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију аутопутева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарине.

Просторним планом Републике Српске до 2025.године, који је усвојен на сједници Народне скупштине Републике Српске од 18.02.2007.године („Службени гласник Републике Српске“, број:15/2015), предвиђено је да су најзначајнији планирани саобраћајни инфраструктурни пројекти на територији Републике Српске у периоду плана, између осталог, аутопут Вукосавље (Модрича)-Брчко.

С обзиром да по питању изградње дионице аутопута Вукосавље (Модрича)-Брчко нису вођене никакве активности (осим што је наведена дионица дио просторног плана Републике Српске), а да не постоји пројектно-планска документација за изградњу исте укључујући и Студију изводљивости, Студију утицаја на животну средину и другу техничку документацију, указала се потреба да се започну активности како би се прибавио одговарајући ниво студијске, планске и пројектне документације за наведени правац.

У оквиру реализације пројекта изградње мреже аутопутева у Републици Српској, а у циљу изградње дионице аутопута Вукосавље – Брчко, као дијела аутопута Вукосавље (Модрича)-Брчко-Бијељина-граница са Републиком Србијом, Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука је завршило прелиминарне разговоре са „CHINA JIANGXI CORPORATION FOR INTERNATIOANL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION“ из НР Кине и усагласило ставове за потписивање Меморандума о разумјевању. Меморандум о разумјевању подразумјева заједничко учествовање у развоју и реализацији пројекта изградње аутопута Вукосавље-Брчко – прилог ове Информације је наведени Меморандум о разумјевању.

Меморандумом су дефинисане прелиминарне активности које би могле довести до конкретних уговора за реализацију изградње наведене дионице аутопута.

Наведени Меморандум нема обавезујући карактер и садржи искључиво разумјевање на основу којег стране могу да започну пројекте и не обавезује ниједну од страна да започне пројекте наведене Меморандумом. Било какве обавезе биће одређене условима обострано прихватљивог Уговора о инфраструктурним радовима или другог споразума, те је исти као такав основа за почетак активности на реализације пројекта изградње аутопута Вукосавље -Брчко.

Наведени Меморандум о разумјевању потписан је дана 18.08.2017.године између ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука и „ CHINA JIANGXI CORPORATION FOR INTERNATIOANL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION “ НР Кина.