Најзначајнији инфраструктурни потенцијал за даљу интеграцију унутар Републике Српске је аутопут Бања Лука-Добој.

Почетна стационажа предметног аутопута налази се иза интеррегионалног чвора Маховљани 1, а завршна на споју са постојећим магистралним путем М17, (односно интеррегионалним чвором Јоховац 2), (дионица Шешлије-Добој), у зони између насељених мјеста Јоховац и Руданка. Сама дионица аутопута обухвата три чвора Маховљани 2, Прњавор и Јоховац 1, типа „Т- петље“ с цестаринским пролазом.

Треба нагласити да постојећи магистрални пут М16.1 од Бања Луке према Добоју, преко Дервенте данас већ има битну улогу у путном систему даљинског промета европског домета. Исти за већи дио РС и ФБиХ представља битну везу са западном и сјеверном Европом, при чему је и око 50{69466a1df7ca8ee5ef18c4b91a5a8eca5927aaaa7254cacd155858c354d58ddd} привредних и друштвених потенцијала РС концентрисано у зони овог пута.

Просторним планом је одређено да сви инфраструктурни коридори, а посебно предметни коридор мора бити уведен у систем просторног планирања ради стварања система изградње који генерално трајно штити све коридоре. Стално и неконтролисано грађење у саобраћајним коридорима доводи до пада путних брзина, смањења сигурности и комфора кориштења саобраћајница. За сада не постоје политичко-правни механизми да се ти процеси успоре и зауставе.

Према Просторном плану Републике Српске земљиште око аутопута је углавном пољопривредно. Пољопривредно земљиште представља природни потенцијал за развој простора и општина. Самим тим Просторни план даје основна опредијељења у погледу пољопривредног земљишта, у смислу да се пољопривредно земљиште сачува као ресурс у највећој могућој мјери, да се претварање пољопривредног земљишта у друге врсте земљишта, а нарочито у грађевинско сведе на најмању могућу мјеру,тако што ће се умјесто развоја појединачних инфраструктурних система тежити стварању комплексних, вишенамјенских коридора

Дужина дионице аутопута износи 71+912,51 км.
Ауто-пут Бања Лука – Добој има ширину коловозне траке 10,70 м, са двије саобраћајне траке ширине 3,75 м, зауставном траком ширине 2,70 м и ивичном траком од 0,50 м.
На неким дионицама постоје траке за спора возила са лијеве односно десне стране коловоза у ширини од 3,30 м.
Ширина банкине износи 1,50 м, а разђелно острво 4,00 м.
Предвиђено 39 мостова укупне дужине од 2.172 м, што значи да 5.19 {69466a1df7ca8ee5ef18c4b91a5a8eca5927aaaa7254cacd155858c354d58ddd} дужине трасе прекривају конструкције мостова.
Предвиђено је 35 мањих мостова распона Л=10-40 м, којима се кроз труп аутопута пропуштају мањи водотокови, као и локална путна мрежа.
За пропуштање мањих водотокова предвиђени су објекти отвора до 5.0 м (плочасти и цјевасти пропусти).

Везе пројектованог аутопута: Бања Лука – Добој, са постојећом путном мрежом предвиђене су помоћу денивелисаних раскрсница:

Чвор „Маховљани 1“ за повезивање аутопута Бања Лука-Добој са аутопутем Бања Лука – Градишка
Чвор „Маховљани 2“ за повезивање аутопута Бања Лука-Добој са магистралним путем М16.1
Чвор „Прњавор“ за повезивање аутопута Бања Лука-Добој регионалним путем Р-474
Чвор „Јоховац 1“ за повезивање аутопута Бања Лука-Добој са магистралним путем М17
Чвор „Јоховац 2“ за повезивање аутопута Бања Лука-Добој са коридором Vc

Од почетне стационаже трасе до крајње биће изграђено укупно 78 пропуста, 35 мастолова, 34 прељева, 33 колектора а извршиће се регулација водних токова за сливна подручја ријека Врбас, Укрине и Босне на читавој траси у укупној дужини од 23 459 м.

За заштиту од буке је предвиђена изградња зидова за заштиту од буке.

На траси су предвиђене двије потенцијалне локације ПУО-а и то на дионици Бања Лука – Прњавор на км 4+000,00 док се на дионици Прњавор – Добој локација налази на 56+100,00

Obrazac za podnošenje žalbe

ARS_BL_Doboj SEP Final

ARS_BL_Doboj NTS Final

ARS_BL_ Doboj_ESAP_Final_Report

ARS_Motorway BL_DO, section BL_Prnjavor_ESAP_Final,local

ARS_Motorway BL_DO, section BL_Prnjavor_NTS Final,local

ARS_Motorway BL_DO, section BL_Prnjavor_SEP Final,local

Rjesenje o odobravanju Studije uticaja na zivotnu sredinu, local