Аутопутеви РС

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 10.11.2006. године донијела Одлуку број 04/1-012-2323/06 којим се оснива Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука са циљем управљања аутопутевима и брзим путевима у Републици Српској.

Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр. 89/13) предмет пословања Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” је обављање дјелатности:

Дјелатности ЈП “Аутопутеви Републике Српске” су:
а) припремање планова и програма развоја,
б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма,
в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина,
г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева,
д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката,
ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса,
е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина,
ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора,
з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине,
л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима,
љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима,
м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства и
њ) други послови садржани у акту о оснивању и Статуту ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.

Основни суд у Бања Луци је дана 28.01.2009.године донио рјешење под бројем 071-0-Рег-08-002643 којим се усваја захтјев оснивача за упис у судски регистар ЈП „Аутопутеви РС“, на основу којег је Јавно предузеће „Аутопутеви РС“, Бања Лука регистровано у складу са одлуком Владе Републике Српске.

ЈП „ Аутопутеви Републике Српске“ је почело са радом 01.06.2009.године.

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-14-002222 од 16.09.2014.године у судски регистар овог суда уписана је:

Промјена правне форме друштва, усклађивање аката са Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Законом о јавним предузећима (Сл. гласник РС, број 75/04 и 78/11) и усклађивање дјелатности са Законом о класификацији дјелатности и о регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (Сл. гласник РС, број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске (Сл. гласник РС, број 8/14), тако да Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука, од 16.09.2014.године послује под називом Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (Скраћена ознака фирме је: ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука).

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-14-002451 од 14.10.2014.године у судски регистар овог суда уписана је и промјена сједишта Јавног предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, те је као адреса сједишта предузећа назначена улица Васе Пелагића, број 10, Бања Лука.