Аутопутеви РС

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 10.11.2006. године донијела Одлуку број 04/1-012-2323/06 којим се оснива Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука са циљем управљања аутопутевима и брзим путевима у Републици Српској.

Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр. 89/13) предмет пословања Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” је обављање дјелатности:

Дјелатности ЈП “Аутопутеви Републике Српске” су:
а) припремање планова и програма развоја,
б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма,
в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина,
г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева,
д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката,
ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса,
е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина,
ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора,
з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине,
л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима,
љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима,
м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства и
њ) други послови садржани у акту о оснивању и Статуту ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.

Основни суд у Бања Луци је дана 28.01.2009.године донио рјешење под бројем 071-0-Рег-08-002643 којим се усваја захтјев оснивача за упис у судски регистар ЈП „Аутопутеви РС“, на основу којег је Јавно предузеће „Аутопутеви РС“, Бања Лука регистровано у складу са одлуком Владе Републике Српске.

ЈП „ Аутопутеви Републике Српске“ је почело са радом 01.06.2009.године.

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-14-002222 од 16.09.2014.године у судски регистар овог суда уписана је:

Промјена правне форме друштва, усклађивање аката са Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Законом о јавним предузећима  (Сл. гласник РС, број 75/04 и 78/11) и усклађивање дјелатности са Законом о класификацији дјелатности и о регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (Сл. гласник РС, број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске (Сл. гласник РС, број 8/14), тако да Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука, од 16.09.2014.године послује под називом  Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (Скраћена ознака фирме је: ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука).

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-14-002451 од 14.10.2014.године у судски регистар овог суда уписана је и промјена сједишта Јавног предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, те је као адреса сједишта предузећа назначена улица Васе Пелагића, број 10, Бања Лука.

Законске основе

Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС, бр.89/13) Јавно предузеће “Аутопутеви Републике Српске” обавља сљедеће дјелатности:

Дјелатности ЈП “Аутопутеви Републике Српске” су:
а) припремање планова и програма развоја,
б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма,
в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина,
г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева,
д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката,
ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса,
е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина,
ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора,
з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине,
л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима,
љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима,
м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства и
њ) други послови садржани у акту о оснивању и Статуту ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Аутопутеви РС

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 10.11.2006. године донијела Одлуку број 04/1-012-2323/06 којим се оснива Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука са циљем управљања аутопутевима и брзим путевима у Републици Српској.

Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр. 89/13) предмет пословања Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” је обављање дјелатности:

Дјелатности ЈП “Аутопутеви Републике Српске” су:
а) припремање планова и програма развоја,
б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма,
в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина,
г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева,
д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката,
ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса,
е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина,
ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора,
з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине,
л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима,
љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима,
м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства и
њ) други послови садржани у акту о оснивању и Статуту ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.

Основни суд у Бања Луци је дана 28.01.2009.године донио рјешење под бројем 071-0-Рег-08-002643 којим се усваја захтјев оснивача за упис у судски регистар ЈП „Аутопутеви РС“, на основу којег је Јавно предузеће „Аутопутеви РС“, Бања Лука регистровано у складу са одлуком Владе Републике Српске.

ЈП „ Аутопутеви Републике Српске“ је почело са радом 01.06.2009.године.

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-14-002222 од 16.09.2014.године у судски регистар овог суда уписана је:

Промјена правне форме друштва, усклађивање аката са Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Законом о јавним предузећима  (Сл. гласник РС, број 75/04 и 78/11) и усклађивање дјелатности са Законом о класификацији дјелатности и о регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (Сл. гласник РС, број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске (Сл. гласник РС, број 8/14), тако да Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука, од 16.09.2014.године послује под називом  Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (Скраћена ознака фирме је: ЈП „Аутопутеви РС“ д.о.о. Бања Лука).

Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-14-002451 од 14.10.2014.године у судски регистар овог суда уписана је и промјена сједишта Јавног предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, те је као адреса сједишта предузећа назначена улица Васе Пелагића, број 10, Бања Лука.

Законске основе

Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС, бр.89/13) Јавно предузеће “Аутопутеви Републике Српске” обавља сљедеће дјелатности:

Дјелатности ЈП “Аутопутеви Републике Српске” су:
а) припремање планова и програма развоја,
б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма,
в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина,
г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева,
д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката,
ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса,
е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина,
ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора,
з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине,
л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима,
љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима,
м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства и
њ) други послови садржани у акту о оснивању и Статуту ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.