ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ:

  • У периоду који је претходио изради Генералног пројекта, урађен је знатан број студија и истраживања, који су прихватили изградњу “новог аутопута” у западном делу РС, као високо приоритетног пројекта

 

  • Најважнија и тренутно најоптерећенија путна веза у РС је коридор север – југ (Градишка – Бања Лука – Мркоњић Град – Сплит) који пролази кроз Бања Луку и има назив Европски пут Е-661
  • Изградњом аутопута Бања Лука – Нови Град омогућило би се:
  • Остварење савременије путне везе Бања Лука – Приједор – Нови Град са постојећим аутопутским правцем Е-661 на истоку, односно са будућим укрштајем два аутопута у Републици Хрватској на западу.
  • Растерећење дела постојеће путне мреже уз побољшање услова за кориснике који кореспондирају између Бања Луке и Новог Града.
  • Омогућавање бржег и ефикаснијег проласка транзитног саобраћаја.
  • Смањење времена путовања и оперативних трошкова возила
  • Смањење броја саобрађајних незгода
  • Деоница Бања Лука – Нови Град ће бити западни део будуће попречне везе кроз територију Републике Српске на правцу исток-запад, што ће представљати једну од основних друмских веза унутар Републике Српске.
  • Почетна стационажа аутопута се налази на укрштају аутопута Бања Лука – Нови Град са будућим аутопутем Градишка – Бања Лука – Мркоњић Град, а крајња стационажа се налази на граници са Хрватском код Новог Града.