15_9_2016_40_160907_Zapisnik sa javne prezentacije Dokaza za most Sava kod Gradiske