Политика заштите животне и радне средине у ЈП “Аутопутеви РС”

Јавно предузеће «Аутопутеви Републике Српске» Бања Лука је у складу са Законом о јавним путевима одговорно за управљање, грађење, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева у Републици Српској, БиХ.

Политика заштите животне и радне средине у ЈП „Аутопутеви РС“ је стратешко опредјељење ка управљању заштитом околине, социјалним питањима и питањима заштите на раду на начин који је усклађен  са примјенљивим домаћим и ЕУ прописима, међународном добром праксом и Политиком за заштиту околине и социјална питања кредитора (ЕБРД).

ЈП „Аутопутеви РС“ ће настојати да кроз процесе процјене утицаја на животну средину, социјалне процјене и мониторинг обезбиједи да су пројекти аутопутева и брзих путева у току њихове изградње и експлоатације:

  • еколошки и социјално одрживи;
  • спроведени уз поштовање права радника и заједница;
  • пројектовани и изведени у складу са важећим прописима и добром међународном праксом.

Циљеви, начин приступа и спровођења заштите животне и радне средине дефинисано је усвојеном Политиком заштите животне средине у ЈП “Аутопутеви РС”.

Za izradu sajta je bio zadužen www.mtcodes.com. Jun 2018