Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


Законске основе

Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС, бр.89/13) Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" обавља сљедеће дјелатности:

     Дјелатности ЈП "Аутопутеви Републике Српске" су:
     а) припремање планова и програма развоја,
     б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма,
     в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина,
     г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева,
     д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката,
     ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса,
     е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина,
     ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора,
     з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
     и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
     ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
     к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине,
     л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима,
     љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима,
     м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
     н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства и
     њ) други послови садржани у акту о оснивању и Статуту ЈП "Аутопутеви Републике Српске".

 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.