Autoputevi RS Autoputevi RS

Претрага  


О нама

Аутопутеви РС д.о.о. Бања Лука

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 10.11.2006. године донијела Одлуку број 04/1-012-2323/06 којим се оснива Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука са циљем управљања аутопутевима и брзим путевима у Републици Српској.

Организациона структура

ЈП "Аутопутеви РС" д.о.о. има три сектора:

- сектор за економско-финансијске послове,

- сектор за правне послове и

- сектор за техничке послове.

Стратегија развоја

СТРАНИЦА У ПРИПРЕМИ

Заштита животне средине

Јавно предузеће «Аутопутеви Републике Српске» Бања Лука је у складу са Законом о јавним путевима одговорно за управљање, грађење, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева у Републици Српској, БиХ.
 

Контакт

ЈП  „Аутопутеви Републике Српске“
Ул. Васе Пелагића бр.10
78000 Бања Лука
Телефон:
Централа :    + 387 51 233 680, 233 670
Факс:        +387 51 233 700
 

Циљеви рада

  • изградња започетих дионица аутопута у Републици Српској,
  • израда планских и других докумената неопходних за изградњу нових дионица аутопута и брзих путева,
  • увођење и примјена савремених метода у области заштите животне средине при изградњи аутопутева и брзих путева,
  • развој сарадње у области грађевинарства са домаћим и међународним владиним и невладиним организацијама,
  • перманентно увођење нових организационих метода у оквиру пословања предузећа како би се постављени циљеви постигли благовремено и са што мањим утрошком средстава и
  • остваривање других циљева који су у непосредној вези са изграњом аутопутева

Законске основе

Према члану 18. Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС, бр.89/13) Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" обавља сљедеће дјелатности:

     Дјелатности ЈП "Аутопутеви Републике Српске" су:
     а) припремање планова и програма развоја,
     б) повјеравање послова изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева, као и извјештавање о реализацији планова и програма,
     в) обезбјеђење пројектне и друге документације за изградњу, реконструкцију или рехабилитацију ауто-путева, брзих путева, путних објеката и објеката за наплату путарина,
     г) обезбјеђење финансирања изградње, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите ауто-путева и брзих путева,
     д) одржавање ауто-путева, брзих путева и путних објеката,
     ђ) вођење евиденције (базе података) ауто-путева, брзих путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута и катастра путног земљишног појаса,
     е) организовање система наплате путарине на ауто-путевима, брзим путевима и путним објектима и наплата путарина,
     ж) организација и припрема активности за припрему и додјелу концесија или јавно-приватног партнерства и осигурање стручно-техничког надзора,
     з) предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
     и) организовање и спровођење пројеката заштите околине од утицаја саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
     ј) обавјештавање јавности о стању проходности ауто-путева и брзих путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
     к) предузимање потребних мјера за очување и заштиту околине,
     л) праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на ауто-путевима и брзим путевима,
     љ) давање сагласности за коришћење путног земљишта и обављања пратећих дјелатности на ауто-путевима и брзим путевима,
     м) праћење и анализа стања безбједности саобраћаја, предузимање потребних мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на ауто-путевима и брзим путевима,
     н) израда извјештаја, елабората, експертиза и сличних материјала за потребе Народне скупштине Републике Српске, Владе и Министарства и
     њ) други послови садржани у акту о оснивању и Статуту ЈП "Аутопутеви Републике Српске".

 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.